Elérhetőségek

Óhíd

Cím: 8342 Óhíd,
Petőfi u. 3.
Telefon:
+3683574014
E-mail:
jegyzo.ohid@gmail.com


Beiskolázási támogatás igénylése

ÓHÍD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8342 ÓHÍD, PETŐFI U. 3.
 F E L H Í V Á S/ T Á J É K O Z T A T Ó
 Óhíd Község Önkormányzata az iskoláztatással kapcsolatos kiadások enyhítése érdekében
beiskolázási támogatást nyújt.
Óhíd Község Önkormányzata Képviselő- testületének a települési támogatás keretében
nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VII.7.) önkormányzati rendeletének 14. §, 15. §-
a alapján az óvoda és iskoláztatással kapcsolatos kiadások enyhítése érdekében támogatásban
részesítheti:
(1) Óvodakezdési támogatásban részesülhetnek azon óhídi lakó-, illetve tartózkodási
hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen tartózkodó szülők és törvényes
képviselők, akik óvodás korú gyermeket nevelnek.
(2) Az óvodakezdési támogatás összege – az önkormányzat gazdasági lehetőségeinek
függvényében - gyermekenként legfeljebb 20.000,- Ft.
(3) A támogatási kérelmet gyermekenként csak az egyik szülő, illetve törvényes
képviselő terjesztheti elő minden év szeptember 30. napjáig. A benyújtás feltétele,
hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja
meg a 200.000,- Ft-ot. A kérelem benyújtására meghatározott határidő
elmulasztása jogvesztéssel jár. A támogatási összeg megállapítása érdekében a
kérelemhez csatolni kell
a) az óvodai jogviszony fennállásának intézményi igazolását,
b) a család tagjainak a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó
jövedelemigazolását.

(1) Iskolakezdési támogatásban részesülhetnek azon óhídi lakó-, illetve tartózkodási
hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen tartózkodó szülők és törvényes
képviselők, akik nappali rendszerű iskolai oktatás keretében legfeljebb a 13.
évfolyamon tanulmányokat folytató, huszadik életévét be nem töltött eltartottról,
valamint egyetem nappali tagozatán jogviszonyban álló eltartottról gondoskodnak.
(2) Az iskolakezdési támogatás összege – az önkormányzat gazdasági lehetőségeinek
függvényében - tanulónként legfeljebb 20.000,- Ft.
(3) A támogatási kérelmet tanulónként csak az egyik szülő, illetve törvényes képviselő
terjesztheti elő minden év szeptember 30. napjáig. A benyújtás feltétele, hogy a
kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a
200.000,- Ft-ot. A kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása
jogvesztéssel jár. A támogatási összeg megállapítása érdekében a kérelemhez
csatolni kell
a) az intézményi tanulói jogviszony fennállásának igazolását,
b) a család tagjainak a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó
jövedelemigazolását.

A támogatás iránti kérelem az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatalban (8342 Óhíd, Petőfi u.
3. tel.: 0683/574-014) vagy falugondnoktól beszerezhető.
Kérjük, hogy a pontosan kitöltött kérelmeket, az ott megjelölt mellékletekkel együtt
szíveskedjenek az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatalhoz eljuttatni.
A teljes – hiánytalanul benyújtott – kérelem a benyújtást követően elbírálásra kerül és a
támogatást az arra jogosultak a soron következő folyósítás alkalmával kapják meg.
Benyújtási határidő: 2021. augusztus 1. - 2021. szeptember 30.
Óhíd, 2021. 07. 27.       

Nagy Miklós                                         

Polgármester


Vissza az előző oldalra!
Óhíd - Magyar