Elérhetőségek

Óhíd

Cím: 8342 Óhíd,
Petőfi u. 3.
Telefon:
+3683574014
E-mail:
jegyzo.ohid@gmail.com


Forgalmi rend változások

2020.03.16.

Óhíd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2020(II.24.) önkormányzati rendelete

a forgalmi rend bevezetéséről

Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2020.(II.24.)

önkormányzati rendelete

a forgalmi rend bevezetéséről

Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek településképi, közlekedés-biztonsági, valamint tulajdonosi szempontok figyelembevételével meghatározzák a közterületek használatának rendjét.

2. §

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Óhíd Község közigazgatási területén lévő és a 176 hrsz-ú Kossuth utcának, 361 hrsz-ú Petőfi utcának és a 283 hrsz-ú Hársfa utcának az Óhíd Község Önkormányzatának tulajdonában lévő szakaszira.

A forgalmi rend részletes szabályai

3.§

Óhíd Község Önkormányzata a forgalmi és parkolási rendet jelen rendelet 1. mellékletében meghatározottak és a forgalomtechnikai helyszínrajz ábrázolása szerint szabályozza.

Vegyes és záró rendelkezések

4.§

(1) Ez a rendelet a 2020. április 1. napján lép hatályba.

 (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

 

Óhíd, 2020. február 3.

 

Nagy Miklós                                                              Dr. Kiss Katalin

polgármester                                                                     jegyző

 

Kihirdetve: 2020. február 24.

 

                                                                                   Dr. Kiss Katalin

                                                                                               jegyző

Csatolt fájl(ok)


Vissza az előző oldalra!
Óhíd - Magyar